FAQ

Co wyróżnia
EGC Seed Capital

Jesteśmy jednym z Funduszy, który powstał przy współudziale dotacji unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. W przeciwieństwie jednak do wielu Funduszy mamy unikatowe doświadczenie w budowaniu nowych innowacyjnych firm. Osoby zarządzające funduszem tworzyły i od lat aktywnie zarządzają funduszami kapitałowymi i spółkami technologicznymi. Tomasz Chmielecki jest doświadczonym aniołem biznesu i Prezesem Zarządu LIW Care Technology firmy produkującej wyroby medyczne. Michał Łukaszewski zarządza Akceleratorem Innowacji NOT, Krzysztof Bełech jest twórcą sukcesu funduszu Satus Venture, a Bogdan Mazurek od lat specjalizuje się w komercjalizowaniu innowacji w sektorze MSP. 

Kto może zgłosić
projekt?

Projekt może zgłosić każdy, kto ma innowacyjny pomysł na własną działalność gospodarczą. Może to być osoba fizyczna, grupa osób lub prywatna osoba prawna.
 

Jak zgłosić
projekt?

Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej i wysłanie go na adres projekty@egcseedcapital.pl lub dostarczenie go do biura projektu w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 3/5 (II piętro).

Jakie kryteria decydują o zakwalifikowaniu
projektu do fazy preinkubacji?

Decyzję o zakwalifikowaniu do etapu preinkubacji podejmuje Komitet Inwestycyjny Funduszu. Największe szanse mają pomysły charakteryzujące się silną przewagą konkurencyjną, istotnymi barierami wejścia na rynek oraz globalnym potencjałem.

Jak bardzo zaawansowany projekt musi być
projekt składany do EGC Seed Capital?

Poszukujemy pomysłów będących we wczesnej fazie rozwoju. Jeżeli projekt ma koncepcję, wstępny biznesplan lub wykonano prototyp rozwiązania, jest to dobry moment, by wspólnie stworzyć dalszą strategię przedsięwzięcia. Projekty, które analizujemy, pozostają na różnych etapach zaawansowania, od ogólnego zarysu po starannie przeanalizowane koncepcje.

Co dzieje się z projektem przed inwestycją
EGC Seed Capital?

Przed wejściem na rynek zgłoszony pomysł musi pomyślnie przejść etap preinkubacji, polegający na analizie i weryfikacji pomysłu pod kątem jego innowacyjności, a także ocenie jego szans rynkowych. Preinkubację kończy przygotowanie szczegółowego biznesplanu.

Ile projektów
ma szanse na inwestycje?

W etapie inwestycji kapitałowych weźmie udział co najmniej 14 najlepszych projektów.

Jakie ekspertyzy można finansować
w ramach etapu preinkubacji?

Na etapie preinkubacji projekt, w zależności od specyficznych potrzeb, uzyska wsparcie w obszarze doradztwa finansowego, strategicznego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego, marketingowego, księgowego, technicznego, w zakresie prawa patentowego i własności przemysłowej oraz badań technicznych i rynkowych.

W jaki sposób dzielone są
udziały w nowej spółce?

EGC Seed Capital obejmuje mniej niż połowę udziałów w tworzonej spółce, a pomysłodawca co najmniej 50%+1 udziałów, pokrywając je środkami prywatnymi (gotówka lub aport). Szczegółowy podział zależy od perspektyw rynkowych pomysłu oraz niezbędnych nakładów i jest ustalany w drodze negocjacji. W przypadku, gdy projekt wymaga inwestycji przekraczającej równowartość 200.000 euro, możliwy jest udział koinwestora, tj. funduszu SatusVenture, który może wesprzeć go dodatkową kwotą w wysokości maksymalnie 1 500 000 EUR.

Jak długo EGC Seed Capital jest
zaangażowany kapitałowo w nową spółkę?

Przewidywany okres zaangażowania w spółkę nie powinien przekroczyć 5 lat. O wydłużeniu tego okresu mogą zadecydować jedynie względy komercyjne, przy czym maksymalny okres inwestycji nie może przekroczyć 10 lat. Preferowanym sposobem wyjścia z inwestycji jest pozyskanie inwestora branżowego, wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych lub sprzedaż akcji spółki innemu funduszowi typu venture capital. Alternatywnym sposobem wyjścia z inwestycji jest wykup menadżerski.

Jaką mam pewność,
że nikt nie wykorzysta mojego pomysłu?

Nie ujawniamy zgłoszonych pomysłów i informacji dotyczących projektów nikomu spoza EGC Seed Capital. Umowa preinkubacji zawiera klauzulę o zachowaniu poufności, a wszyscy pracownicy EGC Seed Capital są zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych w dokumentacji aplikacyjnej. Nie wymagamy sygnowania odrębnych umów o zachowaniu poufności, ale umowa taka może zostać podpisana na wniosek pomysłodawcy.

Kiedy odbywa się
nabór wniosków?

Prowadzimy otwarty nabór wniosków, dzięki czemu pomysłodawca ma możliwość zgłaszania swoich pomysłów w każdej chwili, przez cały rok. Wszystkie inwestycje kapitałowe muszą jednak zostać zrealizowane do 31 grudnia 2015 roku.

Jaka jest maksymalna wysokość
wsparcia finansowego?

Maksymalny wkład EGC Seed Capital to 200.000 euro. W przypadku, gdy projekt wymaga większej inwestycji, możliwe jest zwiększenie nakładów kapitałowych w oparciu o naszą współpracę z koinwestorem, tj. funduszem SatusVenture, który może udzielić wsparcia w kwocie do 1 500 000 EUR.

Czy jest możliwość zgłoszenia
więcej niż jednego pomysłu?

Tak.

Potrzebujesz więcej informacji?


pokaż więcej