Jak inwestujemy?

Zgłoszenie
projektu

Projekt może zgłosić każdy, kto ma innowacyjny pomysł na własną działalność gospodarczą. Może to być osoba fizyczna, grupa osób lub prywatna osoba prawna. 
Aby zgłosić projekt, wystarczy wypełnić i przesłać formularz dostępny na stronie.
Formularze prosimy podpisać i w oryginale wysłać na adres ul. Żeligowskiego 3/5,
90-752 Łódź. Regulamin naboru i oceny wniosków.

9,5 mln
złotych

Właśnie taką kwotę przeznaczymy na realizację wejść kapitałowych. Wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane do końca 2015 roku.

zgłoś projekt
Zgłoś projekt
Kryteria inwestycyjne

Kryteria
inwestycyjne

Poszukujemy pomysłów we wczesnej fazie rozwoju, o dużym potencjale i przewidywanej wysokiej stopie zwrotu. Jeśli projekt posiada koncepcję, wstępny biznesplan lub wykonano prototyp rozwiązania, jest to dobry moment, aby wspólnie stworzyć dalszą strategię przedsięwzięcia. Analizujemy pomysły na różnym etapie zaawansowania: od ogólnego zarysu po starannie przeanalizowane koncepcje. W procesie oceny największe szanse mają pomysły charakteryzujące się silną przewagą konkurencyjną, istotnymi barierami wejścia na rynek i globalnym potencjałem.

komitet inwestycyjny

#1
Preinkubacja

Decyzje o zakwalifikowaniu do etapu preinkubacji podejmuje czteroosobowy Komitet Inwestycyjny powołany przez Fundusz i koinwestora Satus Venture. Na tym etapie EGC Seed Capital oferuje wybranym pomysłodawcom szeroki wachlarz usług z zakresu doradztwa finansowego, strategicznego, podatkowego, prawnego, marketingowego, w zakresie prawa patentowego i własności intelektualnej, księgowego oraz badań technicznych i rynkowych. Pomysłodawcy zostaną także objęci wsparciem związanym z zakładaniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Efektem tej fazy jest szczegółowy biznesplan projektu, obejmujący m.in. zalecenia dotyczące formy prawnej przyszłego podmiotu, harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia, strategię marketingową, prognozy finansowe i analizę ryzyka. Regulamin etapów preinkubacji i wejścia kapitałowego.

Biznesplan
projektu

Szczegółowy biznesplan projektu ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie jakie są mocne i słabe strony pomysłu oraz wskazać szanse i zagrożenia, z którymi będzie musiała się zmierzyć nowa firma.
Dobrze wykonany biznes plan zwiększa szanse młodego przedsiębiorstwa.

Biznesplan projektu

Ile inwestycji realizujemy?

EGC Seed Capital planuje realizację czternastu wejść kapitałowych do końca 2015 roku. W kolejnych latach będziemy realizowali wyjścia z inwestycji, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczymy na nowe inwestycje. 

Inwestycja kapitałowa

#2
Inwestycja kapitałowa

Głównym kryterium wyboru przedsięwzięć do wejścia kapitałowego jest ich potencjał technologiczny i rynkowy zidentyfikowany w fazie preinkubacji. Wybranym pomysłodawcom zostaną przedstawione umowy inwestycyjne, których efektem będzie powołanie nowych firm. Stronami umów będą: Pomysłodawcy, EGC Seed Capital oraz koinwestor: Satus Venture lub inny inwestor prywatny.
EGC Seed Capital obejmuje mniej niż połowę udziałów w tworzonej spółce, a pomysłodawca co najmniej 50%+1 udziałów, pokrywając je środkami prywatnymi (gotówka lub aport). Szczegółowy podział zależy od perspektyw rynkowych pomysłu oraz niezbędnych nakładów i jest ustalany w drodze negocjacji. W przypadku, gdy projekt wymaga inwestycji przekraczającej równowartość 200.000 euro, możliwy jest udział koinwestora, tj. funduszu Satus Venture, który może wesprzeć go dodatkową kwotą w wysokości maksymalnie 1 500 000 EUR.
EGC Seed Capital planuje realizację minimum czternastu wejść kapitałowych na łączną kwotę 9 500 000 złotych.

#3
Monitoring
i wyjście z inwestycji

W tej fazie projektu EGC Seed Capital wspiera spółki portfelowe swoim doświadczeniem i wiedzą budując wartość spółki dla wszystkich udziałowców. Pomysłodawca prowadzi sprawy projektu kierując Zarządem Spółki, a Fundusz wspiera go w rozwoju przedsięwzięcia działając z ramienia Rady Nadzorczej spółki. Monitoring działalności spółki portfelowej trwa aż do momentu wyjścia kapitałowego ze spółki. Zakładamy, że obecność EGC Seed Capital w spółce będzie trwała od roku do siedmiu lat.

Preferowanym sposobem wyjścia Funduszu z inwestycji będzie wprowadzenie akcji do obrotu na Rynek Regulowany lub do Alternatywnego Systemu Obrotu i sprzedaż akcji. Alternatywnymi sposobami wyjścia z inwestycji będą: sprzedaż udziałów/akcji inwestorowi branżowemu lub finansowemu i wykup menadżerski.
Udziały/akcje będą sprzedawane w cenach rynkowych i konkurencyjnych charakterystycznych dla rynku venture capital. Oczekiwana średnia stopa zwrotu z inwestycji wynosi minimum 30%.

Fundusz jako inwestor

Osoby zaangażowane w działalność Funduszu pomogły stworzyć ponad pięćdziesiąt nowych innowacyjnych firm. 
Chcemy przekazać nasze doświadczenie innym przedsiębiorcom, pomożemy im uniknąć błędów, które sami wcześniej popełniliśmy.
Z doświadczonym partnerem łatwiej jest osiągnąć sukces. 

Monitoring i wyjście z inwestycji