Komitet inwestycyjny

Komitet inwestycyjny
Tomasz Chmielecki

Tomasz Chmielecki - założyciel i Partner Zarządzający EGC Consulting Group (www.egc.pl), Prezes Zarządu LIW Care Technology sp. z o.o., lidera na rynku produkcji sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych (www.liwcare.pl), autor i recenzent kilkuset biznesplanów i studiów wykonalności projektów innowacyjnych dofinansowanych z funduszy UE. Recenzent oraz członek Kapituły Konkursowej „Młodzi w Łodzi - Mam pomysł na Biznes”. Business Angel (anioł biznesu) aktywnie dokonywujący inwestycji kapitałowych w szczególności w nowe innowacyjne pomysły, m.in. LIW Care Technology sp. z o.o., ksi.pl sp. z o.o., ganbanyoku.pl.

Przed-siębiorca z ponad dziesięcio-letnim doświad-czeniem w sektorze start-up

Tomasz Chmielecki

Ekspert z dziedziny life science. Doświad-czenie zdobywał w działach R&D firm farma-ceutycznych

Krzysztof Bełech

Komitet inwestycyjny
Piotr Kalarus

Manager Inwestycyjny w Satus Venture specjalizujący się w analizie spółek z obszaru Life Science. W swojej karierze zrealizował kilkanaście wejść inwestycyjnych w fazie seed oraz 5 wejść inwestycyjnych z poziomu Venture. Członek Rad Nadzorczych spółek portfelowych, Członek Rady Nadzorczej JCIV Venture. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych koncernach farmaceutycznych na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami badawczo rozwojowymi.
 

Niezależny ekspert
z dziedziny innowacji
i transferu technologii

Bogdan Mazurek

Komitet inwestycyjny
Bogdan Mazurek

Niezależny ekspert z dziedziny innowacji i transferu technologii, pracownik dydaktyczny Politechniki Łódzkiej z 10-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku związanym z inicjowaniem innowacji w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Autor licznych audytów technologicznych. Inicjator kilkudziesięciu procesów transferu technologii w sektorze MŚP. Autor publikacji i książek z zakresu komercjalizacji innowacji.